Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

Telic, S.A.U., en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web https://www.oxdsport.com s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de Telic, S.A.U.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Telic, S.A.U.

Aquestes dades únicament seran cedits a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Telic, S.A.U. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals.

L’usuari podrà a qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en la citada LOPD. L’exercici d’aquests drets pot realitzar-ho el propi usuari a través d’email a info@oxdcare.com o en l’adreça C/ Molí D’en Barri, 7-9 (pol. Ind. Can Barri), 08415 – Bigues i Riells (Barcelona).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant els canvis a Telic, S.A.U.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Telic, S.A.U. no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de la LOPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Telic, S.A.U. informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut de l’establert en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una recerca criminal o per la salvaguardia de la seguretat pública, posant-se a la disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que es disposa en la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual https://www.oxdsport.com

Telic, S.A.U. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web https://www.oxdsport.com i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web https://www.oxdsport.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers llocs a la seva disposició per Telic, S.A.U., àdhuc sent gratuïts i/o de disposició pública.

Telic, S.A.U. disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix dret algun o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos. Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de Telic, S.A.U., quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Telic, S.A.U., assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per la seva banda.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Telic, S.A.U. i, en particular de:

La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Telic, S.A.U., resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

Els cracks, nombres de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals.

La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a Telic, S.A.U. per les despeses que generés la imputació de la Telic, S.A.U. en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Telic, S.A.U. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Telic, S.A.U., quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari. La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Telic, S.A.U.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Telic, S.A.U. no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, Telic, S.A.U. sí està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la Telic, S.A.U. que siguin similars als quals inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari pot sol·licitar que no se li facin arribar més informacions comercials a través dels canals d’Atenció al Client, després d’acreditar la seva identitat.